Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze termen vormen een bindend contract tussen jou en alle personen die je vertegenwoordigt (en voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden omvat "persoon" alle natuurlijke personen en elk type geïncorporeerde of niet-geïncorporeerde entiteit). De persoon erkent door een aankoop te doen, een bestelling te plaatsen of anders te winkelen op BattDepot.com (de "Website”) akkoord te gaan en deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, behalve als de gebruiksvoorwaarden, die op de website zijn geplaatst, op het moment dat een persoon oorspronkelijk een bestelling plaatst wijzigen.

Toestemming om de website te gebruiken

Je mag de website alleen gebruiken als je waar je woont meerderjarig bent en je onder toepasselijk recht juridisch bindende contracten kunt aangaan. Je mag de website niet gebruiken als je in een jurisdictie woont waar toegang tot of gebruik van de website of enig gedeelte daarvan onwettig of verboden is. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid om te bepalen of jouw gebruik van de website wettig is en je moet voldoen aan alle wetten die van toepassing zijn. BattDepot.com behoudt zich het recht voor om een bewijs van identificatie en leeftijd te vragen.

Prijzen

Alle prijzen staan op onze website vermeld en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor de verzending is betaling verschuldigd, tenzij de kredietvoorwaarden vooraf met onze kredietafdeling zijn geregeld. In dat geval zijn de betalingsvoorwaarden geldig zoals die zijn uiteengezet in de kredietovereenkomst.

BattDepot.com kan niet garanderen dat producten en diensten, die op de website worden geadverteerd, beschikbaar zullen zijn bij bestelling of daarna. BattDepot.com garandeert niet dat de inhoud van de website inclusief, zonder beperking, productbeschrijvingen, referenties of foto's accuraat of compleet is.

BattDepot.com behoudt zich het recht voor om: (a) elke fout, onnauwkeurigheid of nalatigheid op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid aan jou of enig ander persoon te corrigeren; (B) te allen tijde de producten en diensten die op de Website worden aangeboden of beschikbaar zijn gesteld voor verkoop, op de website, de prijzen, kosten, kosten en specificaties van dergelijke producten en diensten, promotieaanbiedingen en andere inhoud van de website zonder kennisgeving of aansprakelijkheid aan jou of enig ander persoon; (C) om welke reden dan ook de verkoop af te wijzen, te corrigeren, te annuleren of op te zeggen, met inbegrip van aanvaarde bestellingen zonder hiervoor een reden te hoeven geven en de beschikbare hoeveelheden niet te hoeven verkopen.

De advertenties op de website zijn uitnodigingen voor jou om te kunnen profiteren van aanbiedingen en zijn geen aanbiedingen om door te verkopen. Alle prijzen en andere bedragen op de website zijn in EUR genoteerd.

Beperking van aansprakelijkheid

DISCLAIMERS

JOUW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "WAT JE ZIET IS WAT JE KRIJGT" BASIS EN OP BASIS VAN “BESCHIKBAARHEID", ZONDER ENIGE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR, NIET BEPERKT TOT, VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, GESCHIKTHEID, VERKOOPBAARHEID, PRESTATIE OF DUURZAAMHEID, DIE DOOR BATTDEPOT.COM ZIJN GOEDGEKEURD EN WETTELIJK ZIJN TOEGESTAAN.

BATTDEPOT.COM EN HAAR AFFILIATEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEDERFDE WINST, ENIG VERLIES VAN OMZET OF ANDERE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS DIT DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT GECLAIMED. OOK ZIJN BATTDEPOT.COM EN HAAR AFFILIATEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR PRODUCTEN DIE NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF VERLIES OF BESCHADIGDING VAN GEGEVENS OF SOFTWARE VEROORZAAKT DOOR DE KLANT, ONSZELF OF DERDEN. DE KOPER GAAT ERMEE AKKOORD DAT ZE ONS OP GEEN ENKELE ANDERE MANIER AANSPRAKELIJK KUNNEN STELLEN MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN PRODUKTEN OF DIENSTEN, DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE SITE VAN BATTDEPOT.COM OF HAAR AFFILIATEN. BATTDEPOT.COM EN HAAR AFFILIATEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE BOVEN HET BEDRAG IN DOLLARS DAT DOOR DE KOPER IS BETAALD VOOR HET PRODUCT(EN) OF DIENST(EN) DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE EIS. BEPAALDE RICHTLIJNEN VAN DE STAAT STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP GEIMPLICEERDE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, IS ALLES WAT HIERBOVEN GENOEMD IS NIET VAN TOEPSSING OP JOU EN KUN JE TOCH NOG ADDITIONELE RECHTEN HEBBEN VOLGENS HET RECHTSTELSEL IN DE PLAATS WAAR JE WOONT.

Ongevraagde verzendingen

Bezoekers kunnen suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen ("Inzendingen"). Als je inzendingen stuurt naar BattDepot.com of de website, verleen je (of waarborgt de eigenaar van de inzendingen) automatisch dat BattDepot.com, zijn opvolgers en vergunninghouders een doorlopend, royalty-vrij, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, toewijsbaar, onderlicentieerbaar, recht en licentie hebben om de inzendingen of ideeën, concepten, knowhow of technieken die verband houden met de inzendingen voor welke doeleinden dan ook, commercieel of anderszins, in welke vorm dan ook, media of technologie die nu of later wordt ontwikkeld te gebruiken zonder jij ons hiervoor ons aansprakelijk kunt stellen en of schadevergoeding kunt eisen van BattDepot.com of zijn opvolgers, toewijzers en licentiehouders. En je gaat ermee akkoord, verklaart en garandeert dat je bij inzending afziet van alle morele rechten ten gunste van BattDepot.com en zijn opvolgers, toewijzers en licentiehouders.

Geschillen

DEZE VOORWAARDEN EN DE VERKOOP DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VALLEN ONDER DE WETTEN VAN DE STAAT WASHINGTON EN HIERBIJ WORDT GEEN REKENING GEHOUDEN MET DE LOCATIE VAN DE LOCATIE VAN DE KLANT. IEDERE KLACHT OVER SCHADE, WERKING OF LITIGATIE OVER EEN PRODUCT MOET IN WASHINGTON WORDEN AANGEBRACHT EN DIT WORDT DAB BEOORDEELD VOLGENS DE JURISDICTIE HET FEDERALE EN STAATSHOF DIE IN WASHINGTON VAN KRACHT IS. DE KOPER VERKLAART HIERBIJ HIJ BESTELD VAN EEN LOCATIE DIE GESCHIKT IS EN STEMT ERMEE IN DAT DE OVEREENKOMST VAN BATTDEPOT.COM OM DEZE PRODUCTEN TE MOGEN VERKOPEN EN LEVEREN ALLEEN AFHANKELIJK IS VAN DEZE BEPALING.

Jouw informatie

Alle informatie die je verstrekt via de website, inclusief registratiegegevens (naam en e-mailadres), betalingsgegevens (creditcardnummers en vervaldatums) en transactiegerelateerde informatie moeten echt, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. BattDepot.com zal vertrouwen op de informatie die jij verstrekt. Jij uitsluitend bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verlies, schade en bijkomende kosten die, BattDepot.com of enig ander persoon moet maken als gevolg van het indienen van valse, onjuiste of onvolledige informatie of het niet-updaten van jouw registratie informatie en betalingsinformatie binnen 30 dagen na een wijziging.

Risico van verlies

Alle artikelen die van BattDepot.com worden gekocht zijn op basis van een zendingcontract. Dit betekent dat het risico op verlies en schade op jou overgaan bij de levering door het verzendbedrijf.